Vòng tay Ngọc nhân tạo loại Lớn 100 000 VNĐ

Vòng tay Ngọc nhân tạo loại Trung 90 000 VNĐ

Vòng tay Ngọc nhân tạo loại Nhỏ 70 000 VNĐ