Loại lớn 600 0000 VNĐ
Loại Trung 500 000 VNĐ
Loại nhỏ 400 000 VNĐ