Tượng bồ tát – Chất liệu Composite Cao 14in: 2 900 000 VNĐ
Tượng bồ tát – Chất liệu Composite Cao 19in: 3 500 000 VNĐ
Tượng bồ tát – Chất liệu Composite Cao 26in: 8 000 000 VNĐ