Tượng Bồ tát – Chất liệu sứ 12 in 250 000 VNĐ
Tượng Bồ tát – Chất liệu sứ 14 in 300 000 VNĐ
Tượng Bồ tát – Chất liệu sứ 16 in 400 000 VNĐ
Tượng Bồ tát – Chất liệu sứ 18 in 650 000 VNĐ