Không chuông 1 200 000 VNĐ
Có chuông 1 600 000 VNĐ